freya_victoria (freya_victoria) wrote,
freya_victoria
freya_victoria

"Vagina: A New Biography" by Naomi Wolf

Навіть до того як новітня неврологія довела, що мозок жінки під час оргазму демонструє активність, яка призводить до чогось на кшталт втрати меж Его, містичного чи схожего на транс досвіду, <...> вченим було відомо, що існує давній зв'язок між оргазмом та викидом опіоїдів в мозку. Опіоїди - різновид нейропептидів - викликають відчуття екстазу, трансцендентності да блаженства. Зіґмунд Фройд, в своїй книжці 1930 року «Цивілізація та її незадоволення», посилався на те, що Ромен Роллан идентифікував як "океанічне почуття". Роллан використав цю фразу відносно до емоційного змісту релігійного почуття, "океанічного" відчуття безмежності. Фройд назвав це прагнення інфантильним.
Але Фройд був чоловіком; і новітня наука може зазначити, що, принаймні під час оргазму, жінки можуть переживати це океанічне відчуття в унікальний спосіб. Нещодавнє МРТ-дослідження Джанніко Ґеорґіадіса та його команди, 2006 року виявило, що області жіночого мозку, пов'язані з самоусвідомленням, стримуванням та саморегулюванням, затихають на короткий час під час оргазму. Жінки можуть відчувати це як розмивання меж, втрату себе та втрату контролю, п'янку або моторошну.
Загалом, багато неврологів за останні тридцять років підтвердили, що Джеймс мав рацію з біохімичної точки зору: насправді є такі зміни в мозку, що відповідають досвіду "Піднесеного". Величезні надбання - більше відчуття любові, співчуття, самоприйняття та зв'язності - були помічені в людей, які культивували ці душевні стани, як довели психолог Ден Ґоулмен в своєму дослідженні "емоційного інтелекту", у однойменній книжці 1995 року, та Далай Лама в своїй праці щодо медитації. Західні дослідники також показали, що медитативне блаженство може спричинювати викид опіоїдів. Всі жінки, як ми побачимо, потенційно здатні до мультиоргазмів; отже містичний та трансцендентний потенціал жіночої сексуальності, що описаний вище, також дозволяє жінкам часто та в унікальний спосіб, навіть якщо лише на короткі миті, з'єднуватись з переживанням сяючого, "божественного" чи більшого себе (чи не-себе, як сказали б будісти) або з відчуттям зв'язку між всіма речами. Здійснення стимуляції, необхідної для цих душевних станів, є частиною еволюційної ролі піхви.
Even before the latest neuroscience showed that the female orgasmic brain reveals activity that leads to a kind of loss of ego boundaries, a mystical or trancelike experience <...> scientists have known that there is a long-established link between orgasm and the release of opioids in the brain. Opioids—a form of neuropeptide—produce the experience of ecstasy, transcendence, and bliss. Sigmund Freud, in his 1930 book Civilization and Its Discontents, referred to what Romain Rolland had identified as “the oceanic feeling.” Rolland had used the phrase to refer to the emotional tenor of religious feeling, the “oceanic” sense of limitlessness. Freud called this longing infantile.
But Freud was a man; and recent science may indicate that, at least in orgasm, women may experience this oceanic feeling in a unique way. Recent MRI research, by Janniko Georgiadis and his team, showed in 2006 that regions of the female brain that have to do with self-awareness, inhibition, and self-regulation go quiet for women briefly during orgasm. This can feel to the woman involved like a melting of boundaries, a loss of self, and, whether exhilaratingly or scarily, a loss of control.
Generally, many neuroscientists over the past thirty years have confirmed that James was biochemically correct: there are indeed changes in the brain that correspond to the experience of “the Sublime.” Tremendous benefits—a greater sense of love, compassion, self-acceptance, and connectedness—have been shown in people who have cultivated those states of mind, as psychologist Dan Goleman’s work on “emotional intelligence,” in his 1995 book with that name, and the Dalai Lama’s work on meditation, have shown. Western researchers have also demonstrated that meditative bliss states can involve opioid release. All women, as we will see, are potentially multiorgasmic; so the mystical or transcendental potential of female sexuality described above also allows women to connect often, and in a unique way, even if just for brief moments, with experiences of a shining, “divine,” or greater self (or nonself, as Buddhists would say) or with a sense of the connection among all things. Producing the stimulation necessary for these mind-states is part of the evolutionary task of the vagina.
"Vagina: A New Biography" by Naomi Wolf
Subscribe

Recent Posts from This Journal

 • Українські прислів'я і приказки

  Деякі прислів'я та приказки мають варіанти з маловідомими кінцівками, подекуди неочікуваними))) Можете спробувати вгадати :) "Язик доведе…

 • Аффтар (жжот): Arhistratig

  *** анфиса буферную зону имеет впереди себя что крайне затрудняет доступ к её загадочной душе *** ну да я обещал я помню но это же не прямо щас…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments